Installation view
       
     
Installation view
       
     
Installation view
       
     
Liesl Pfeffer (left), Teresa Christiansen (right)
       
     
Liesl Pfeffer
       
     
Teresa Christiansen
       
     
Installation view
       
     
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder (left), Teresa Christiansen (right)
       
     
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
       
     
Installation view
       
     
Installation view
       
     
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
       
     
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
       
     
Liesl Pfeffer
       
     
Installation view
       
     
Installation view
       
     
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder (left), Teresa Christiansen (right)
       
     
Emily Hartley-Skudder
       
     
Teresa Christiansen (left), Emily Hartley-Skudder (right)
       
     
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder (foreground)
       
     
Installation view
       
     
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
       
     
Liesl Pfeffer
       
     
Installation view
       
     
Installation view
Installation view
       
     
Installation view
Installation view
       
     
Installation view
Liesl Pfeffer (left), Teresa Christiansen (right)
       
     
Liesl Pfeffer (left), Teresa Christiansen (right)
Liesl Pfeffer
       
     
Liesl Pfeffer
Teresa Christiansen
       
     
Teresa Christiansen
Installation view
       
     
Installation view
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
Emily Hartley-Skudder (left), Teresa Christiansen (right)
       
     
Emily Hartley-Skudder (left), Teresa Christiansen (right)
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
       
     
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
Installation view
       
     
Installation view
Installation view
       
     
Installation view
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
       
     
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
       
     
Teresa Christiansen (left), Liesl Pfeffer (right)
Liesl Pfeffer
       
     
Liesl Pfeffer
Installation view
       
     
Installation view
Installation view
       
     
Installation view
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
Emily Hartley-Skudder (left), Teresa Christiansen (right)
       
     
Emily Hartley-Skudder (left), Teresa Christiansen (right)
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
Teresa Christiansen (left), Emily Hartley-Skudder (right)
       
     
Teresa Christiansen (left), Emily Hartley-Skudder (right)
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
Emily Hartley-Skudder (foreground)
       
     
Emily Hartley-Skudder (foreground)
Installation view
       
     
Installation view
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
Emily Hartley-Skudder
       
     
Emily Hartley-Skudder
Liesl Pfeffer
       
     
Liesl Pfeffer